Баннер

Бухгалтерские услуги Акция !!!

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність PDF Печать E-mail
03.07.2011 18:19

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________
(найменування установи банків)
в особі ________________
(керівник установи банку або його заступник,
______________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ______
(найменування установи банку,
______________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Працівник, що займає посаду __
(найменування посади)
або виконує роботу ____, безпосередньо
(найменування роботи)
пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується:
а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на
інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо
запобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі
обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому
цінностей;
в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення
операцій з цінностями і їх зберігання;
г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі
йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,
перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення
щодо каси.
2. Адміністрація зобов'язується:
а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної
роботи і забезпечення повного збереження довірених йому
матеріальних цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо
матеріальної відповідальності працівників за заподіяну
підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями
і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування
і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження
довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру
заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його
відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо
шкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з
довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства,
установи, організації.
6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких
має бути у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору:
Підписи сторін договору:
Адміністрація підпис
Працівник підпис

"___"___________ 19__ р.