Налоговый кодекс – совершенству нет предела

Внесены изменения в Налоговый кодекс с целью усовершенствования норм налогового законодательства в части проведения проверок в связи с прекращением предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников.

В частности установлено, что длительность проверок для физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников, не должна превышать 3 рабочих дня.

Документальная внеплановая проверка для таких предпринимателей проводится при наличии за два последних календарных года одновременно таких условий:

– налогоплательщиком подана налоговая декларация об отсутствии доходов от осуществления хозяйственной деятельности;
– плательщик налога не зарегистрирован как плательщик НДС;
– в органах налоговой службы отсутствует налоговая информация относительно:
– использования налогоплательщиком наемного труда физических лиц;
– открытых налогоплательщиком счетов в банках и других финансовых учреждениях.

Закон Украины от 02.10.12 г. № 5412-VI вступил в силу с 04.11.12 г. («Голос Украины» от 03.11.12 г. № 208).

Налог на прибыль: в новом году отчитываемся по-новому

З 1 січня 2013 року докорінно змінюється декларування та сплата платниками податку на прибуток своїх податкових зобов’язань, а саме звітні податкові періоди та порядок сплати податкових платежів по прибутку залежатимуть від фінансового стану платника за попередній або поточний звітні роки або від його організаційно-правової форми.

Насамперед варто зазначити, що нововведення не стосуються виробників сільськогосподарської продукції. Звітувати та сплачувати податок вони будуть, як і раніше (порядку, встановленому статтею 155 Податкового кодексу).

Отже, з 1 січня 2013 року платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за 2012 рік ( рядок 01 річної декларації) не перевищать 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи сплачуватимуть податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку будуть подавати до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік. Розрахунки з бюджетом з податку на прибуток будуть проводитися раз у рік, на підставі річної декларації, без сплати авансових внесків по податку на прибуток протягом звітного року.

Ті платники податку, які утворяться після 1 січня 2013 року також будуть сплачувати податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без сплати авансових внесків.

Платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 рік перевищують 10 мільйонів гривень, у складі річної податкової декларації за 2012 рік будуть подавати розрахунок, на підставі якого у 2013 році щомісяця будуть сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за 2012 рік без подання щокварталу податкової декларації.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу 2013 року не отримає прибуток або отримає збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал 2013 року. Такий платник податку у другому – четвертому кварталах 2013 року авансових внесків не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, сплачують у січні – лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Платник податку, який за підсумками 2012 року не отримає прибутку або отримає збиток, та не має базового показника для визначення авансових внесків у 2013 році, такі платежі не сплачуватиме. Але якщо за підсумками першого кварталу 2013 року такий платник отримує прибуток, то він має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Наразі відповідні зміни до діючих форм податкових декларацій з податку на прибуток проходять процес погодження у відповідних міністерствах та відомствах.

Плательщики смогут обмениваться информацией с ГНС по интернету

Налоговики будут предоставлять бесплатные услуги дистанционно

В Государственной налоговой службе (ГНС) подготовили концепцию создания “Электронного кабинета плательщика налогов” (ЭКПН), которым плательщики смогут пользоваться на добровольной основе. Вначале этот сервис предназначался лишь предприятиям, обслуживающимся в центральном офисе, который работает с крупным бизнесом.

Как пишет КоммерсантЪ-Украина в материале “Налоговики сплели сеть”, задача ЭКПН – в предоставлении бесплатных электронных услуг по оперативному дистанционному обмену информацией с ГНС. Система состоит из четырех элементов.

Услуга “Информационный сервис” позволяет работать с индивидуальным налоговым календарем в режиме информирования о сроках подачи отчетности, налоговых накладных, уплаты налогов, о выявленных ошибках с возможностью их исправления. Сервисы “Расчеты с бюджетом” и “Общение с ГНС” позволят платить налоги, сборы, платежи в бюджет с помощью интернет-банкинга; рассчитывать пеню и осуществлять официальную переписку с налоговиками, заказывать и получать справки. Последний сервис “Налоговая отчетность” предполагает подачу деклараций в электронном виде.

Эти услуги будут внедряться постепенно на протяжении 2013 года, но уже с 1 декабря текущего года начнется регистрация плательщиков. “Теперь они не будут привязаны к определенной инспекции, все данные будут сосредотачиваться в центральной базе”, – говорит и. о. директора департамента развития и модернизации ГНС Андрей Чуприна.

Привязка к местонахождению плательщика сохранится при проведении проверок. С начала 2013 года плательщикам будет предложено автоматическое начисление налогов вместо расчета своих обязательств плательщиком.

Налогообложение дивидендов, выплаченных в пользу юридических и физических лиц в Украине

Дивиденды относятся к одному из видов доходов, для которого Налоговым кодексом установлен особый порядок налогообложения. Причем это относится как к налогообложению налогом на прибыль для юридических лиц, так и налогом на доходы физических лиц. В каком порядке, по каким ставкам облагаются налогом дивиденды, а также кто ответственен за их уплату и перечисление в бюджет

Дивиденды в пользу юридических лиц

Для юридических лиц порядок налогообложения дивидендов налогом на прибыль предприятий урегулирован пунктом 153.3 статьи 153 НКУ , определяющим налогообложение операций особого вида.

По общему правилу, эмитент корпоративных прав, принимающий решение о выплате дивидендов своим акционерам (собственникам), начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу по основной ставке, на сумму дивидендов, которые фактически выплачиваются, без уменьшения суммы такой выплаты на сумму налога.

Напомним, что основная ставка по налогу на прибыль составляет 21% в 2012 году, 19 % – в 2013, и 16% – с 2014 года.

Авансовый взнос вносится в бюджет до, или одновременно с выплатой дивидендов.

В случае выплаты дивидендов не в денежной форме базой для начисления авансового взноса является стоимость такой выплаты, рассчитанная по обычным ценам.

«В случае принятия решения о выплате дивидендов, эмитент корпоративных прав, на которые начисляются дивиденды, проводит указанные выплаты владельцу таких корпоративных прав независимо от наличия или отсутствия налогооблагаемой прибыли. – отмечает партнер Юридической компании «Закон Победы», адвокат Юлия Божко. – Необходимо также учитывать, что законодательством прямо предусмотрено налогообложение в виде дивидендов любого платежа который называется дивидендом, независимо от лица, его выплачивающего, а также от того, является ли такое лицо налогоплательщиком.»

Обязанность по начислению и уплате авансового взноса возлагается на любого эмитента корпоративных прав, являющегося резидентом, независимо от того, является ли такой эмитент или получатель дивидендов плательщиком налога на прибыль, имеет ли льготы по его уплате (в том числе в виде применения иной ставки налога, чем основная). Исключение составляют лишь субъекты хозяйствования, которые являются плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога.

Авансовый взнос по налогу на прибыль не перечисляется в случае выплаты дивидендов:

– физическим лицам;

– в виде акций (долей, паев), эмитированных налогоплательщиком, при условии, что такая выплата никоим образом не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента;
институтами совместного инвестирования;

– в пользу владельцев корпоративных прав материнской компании, в пределах сумм доходов такой материнской компании, полученных в виде дивидендов от других лиц;

– управителем фонда операций с недвижимостью при выплате платежей владельцам сертификатов фонда операций с недвижимостью в результате распределения дохода фонда операций с недвижимостью;

– налогоплательщиком, прибыль которого освобождена от налогообложения , в размере прибыли, освобожденной от налогообложения в периоде, за который выплачиваются дивиденды.

В дальнейшем налогоплательщик – эмитент корпоративных прав уменьшает сумму начисленного налога на прибыль отчетного периода на сумму авансового взноса, предварительно уплаченного в связи с начислением дивидендов. В случае если сумма уплаченного авансового взноса превышает сумму налоговых обязательств предприятия по налогу на прибыль такого отчетного периода, сумма превышения переносится в уменьшение налоговых обязательств следующего налогового периода, а при отрицательном значении объекта налогообложения следующего периода – на уменьшение налоговых обязательств будущих налоговых периодов.

В свою очередь, юридические лица – резиденты, получающие дивиденды, не включают их сумму в состав дохода. Но если дивиденды получает резидент с источником их выплаты от нерезидента, то такой налогоплательщик включает сумму полученных дивидендов в состав дохода по результатам налогового периода, на который приходится получение таких дивидендов. Исключение составляют дивиденды, полученные резидентом от юридических лиц, находящихся под его контролем, которые при этом не являются нерезидентами с офшорным статусом.

Авансовый взнос, уплаченный в связи с выплатой дивидендов, согласно п. 153.8 ст. 153 НКУ является неотъемлемой частью налога прибыль, и не может расцениваться как налог на репатриацию доходов при выплате дивидендов в пользу нерезидента. Следовательно, при выплате резидентом дивидендов в пользу нерезидента, он должен также удержать и перечислить в бюджет налог на репатриацию в размере 15%.

Дивиденды в пользу физических лиц

Особенности налогообложения дивидендов, выплаченных в пользу физических лиц, определены п. 170.5 ст. 170 НКУ.

Налоговым агентом налогоплательщика при начислении или выплате в его пользу дивидендов является эмитент корпоративных прав или по его поручению – другое лицо, осуществляющее такое начисление или выплату.

«Налоговым агентом при начислении дивидендов является любой резидент, который начисляет дивиденды, включая тех, которые являются субъектами упрощенной системы налогообложения, или освобождены от уплаты такого налога по любым основаниям.» – подчеркивает г-жа Божко.

Дивиденды окончательно облагаются налогом на доходы физических лиц при их выплате путем удержания налога налоговым агентом с суммы такого дохода и за его счет по ставке налога в размере 5%. Налог перечисляется в бюджет при выплате дохода.

Не включаются в доход и не облагаются налогом дивиденды, начисляемые в пользу налогоплательщика в виде акций (долей, паев), эмитированных юридическим лицом – резидентом, если такое начисление никоим образом не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента, и в результате которого увеличивается уставный фонд эмитента на совокупную номинальную стоимость начисленных дивидендов (пп 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 НКУ).

Кроме того, Юлия Божко обращает внимание на то, что НКУ установлены особенности налогообложения при выплате дивидендов в пользу физических лиц (в том числе нерезидентов) по акциям или другими корпоративным правам, которые имеют статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, больше суммы выплат, рассчитанной на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким налогоплательщиком. Такие выплаты приравнивается в целях налогообложения к выплате заработной платы с соответствующим налогообложением и включением суммы выплат в состав расходов плательщика налога, и не подлежат налогообложению как дивиденды.

Для избранных «упрощенцев» подготовили лазейки

Кабмин «усовершенствовал» схемы тенизации доходов через упрощенную систему, для борьбы с которыми два года назад принимал Налоговый кодекс

Правительство предлагает внести новые изменения в Налоговый кодекс в части уплаты единого налога. Новшества направлены на поддержку предпринимателей, которые раньше подозревались чиновниками в «отмывании денег». Но теперь они получают еще больше свободы в своих действиях.

Министерство финансов и Государственная налоговая служба разработали очередные изменения в Налоговый кодекс. Новшества ждут и предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Правда, обычную «мелкоту», которая специализируется на предоставлении услуг населению и плательщикам единого налога (с оборотом до 1 млн грн) они коснутся мало. Единственное длят них новшество – отчетный период у них будет исчисляться годом, а не кварталом, как сейчас.

А вот более «мажорные» категории физлиц-предпринимателей и юрлиц, которые относятся к 5-й и 6-й группе плательщиков единого налога получат более ощутимые уступки от правительства. Так, для такой категории предпринимателей власти готовы не только снять ограничение на количество наемных работников (сейчас не более 20 человек для 5-й группы и не более 50 для 6-й), но и снизить ставку уплачиваемого налога. Сейчас, напомним, эта категория платит 7% от доходов (если зарегистрирован как плательщик НДС) и 10% не являясь плательщиком НДС.

Такие новшества, по мнению правительства, позволят увеличить количество рабочих мест и упростит администрирование налогов. «Эти изменения для пятой и шестой группы на едином налоге у меня вызывают только один вопрос – а зачем вообще два года назад правительство принимало Налоговый кодекс, будоражило народ? Напомню, что тогда упрощенцев правительство и налоговая называли «отмывателями» денег, людьми, которые разрушают экономику, из-за которых не платят пенсии. А теперь некоторым группам предприниамтелей вернули такие льготы, о которых раньше никто и мечтать не мог. При том, что предпринимателей из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп плательщиков единого налога за последние полтора года действия Налогового кодекса власти буквально выжили с рынка. А теперь на наше место запускаются вот такие «теневики – затейники», – рассказал «Комментариям» председателя «Черниговского профсоюза предпринимателей» Елена Варнакова, которая в 2010 году была одним из лидеров Налогового майдана.

Интересно, что пятая и шестая группы «единщиков» попали в Налоговый кодекс благодаря принятию 5 июля текущего года законопроекта представителя Президента в Верховной Раде Юрия Мирошниченко «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины (относительно государственной налоговой службы в связи с проведением административной реформы)». Какое отношение новые группы упрощенцев имеют к административной реформе – непонятно. Да и в изначальном тексте проекта Мирошниченко их не было. При подготовке документа ко второму чтению соответствующие поправки внес глава парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник. В результате, после вступления в силу нового закона 12 августа, в налоговом законодательстве появились новые группы «единщиков».

«Ни одна общественная организация предпринимателей не просила создавать пятую и шестую группы. Поэтому когда ввели новые группы, все были крайне удивлены, и у всех сложилось нездоровое впечатление, что это делают исключительно под конкретных людей с целью создания определенной отмывочной лаборатории. А сейчас эти подозрения только усиливаются. И я не думаю, что это была чья-то личная инициатива, в том числе и Хомутынника. Это было санкционировано Налоговой», – сказала «Комментариям» замглавы парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина.

В свою очередь, сами предприниматели говорят, что хотят от властей не очередных «сомнительных» новшеств, а стабильности законодательства.

«Когда принимали Налоговый кодекс, его инициаторы обещали 5 лет моратория на изменения. Но только за этот год уже более двух десятков изменений. Но кто ими будет пользоваться, тут возникают подозрения. А отсутствие постоянства провоцирует и бизнес на философию «урвать здесь и сейчас». Посмотрите, у нас не развиваются новые отрасли предпринимательства – никто не может в этой стране прогнозировать, какие законы будут приняты завтра, какой и кому платить «коррупционный налог», – говорит Алла Алексенцева, глава Винницкого городского объединения частных предпринимателей «Центр».

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов. Законопроект № 10687 направлен на нивелирование влияния инфляционных процессов на уровень налогов пу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов.

Законопроект № 10687 направлен на нивелирование влияния инфляционных процессов на уровень налогов путем ежегодного пересмотра ставок некоторых налогов и сборов из определенных в абсолютных значениях, а также увеличение поступлений в бюджет от увеличения ставок акцизного налога; сбора за первую регистрацию транспортного средства; экологического налога; платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена; сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины; сбора за специальное использование воды; сбора за специальное использование лесных ресурсов; сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию.

Пресс-служба ВР сообщает, что проект принят в первом чтении с некоторыми уточнениями.